Gebruiksvoorwaarden Expertfolio

Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij Expertfolio. Deze website is eigendom van Expertcollege in Nederland. Expertcollege is geregistreerd in Nederland en gevestigd aan de Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen. U kunt contact opnemen met Expertcollege door een e-mail te sturen naar info@expertcollege.com.

Ingangsdatum van deze Gebruiksvoorwaarden: 1 mei 2017

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing indien u gebruik maakt van www.expertfolio.nl. Lees deze Gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van onze site, omdat deze van toepassing zijn op uw gebruik van onze website.

Gebruiksvoorwaarden voor www.expertfolio.nl

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn alleen van toepassing op www.expertfolio.nl (Expertfolio) en niet op andere Expertcollege websites of websites van derden waarnaar de Expertfolio website kan verwijzen.

Expertcollege behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment te herzien, met inachtneming van uw wettelijke rechten. Als Expertcollege de Gebruiksvoorwaarden wijzigt, zullen gebruikers hierop worden geattendeerd door het plaatsen van de gewijzigde versie met een bijgewerkte ingangsdatum op de Expertfolio website. Door de Expertfolio website te gebruiken, gaat u akkoord met de op dat moment geldende versie van de Gebruiksvoorwaarden en bent u daaraan gebonden. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden Expertfolio website verzoeken wij u geen gebruik te maken van de Expertfolio website.

Disclaimers

Expertcollege zal alle redelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de informatie en content op de Expertfolio website juist, volledig en up-to-date beschikbaar is en geen rechten van derden schendt. Expertcollege kan dit echter niet garanderen. De Expertfolio website, de inhoud en informatie wordt beschikbaar gesteld op "as is" en "beschikbaarheid" basis.

Gebruik van de website

U gaat ermee akkoord:

  • informatie op de Expertfolio website of op een van Expertcollege’s servers niet te verstoren of te onderscheppen;
  • zich te houden aan alle toepasselijke nationale en internationale wetten, regels en voorschriften;
  • de Expertfolio website niet te gebruiken als u niet minstens 18 jaar oud bent;
  • door geen enkele andere persoon uw account te laten gebruiken (indien u zich niet hieraan houdt bent u volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de Expertfolio website door de betreffende personen en erkent u verder dat een dergelijk gebruik niet is toegestaan en dat in strijd wordt gehandeld met deze Gebruiksvoorwaarden).

Beschikbaarheid

Expertcollege tracht de Expertfolio website 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te stellen. Wij kunnen dit echter niet garanderen en zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade die optreedt als gevolg van niet-beschikbaarheid.

Expertcollege behoudt zich het recht voor om uw account af te sluiten of te verwijderen zonder aankondiging, in het geval van uw niet-naleving van deze Gebruiksvoorwaarden of het privacy beleid.

Expertcollege behoudt zich tevens het recht voor de Expertfolio website en/of deze Gebruiksvoorwaarden op te schorten of te beëindigen met in achtneming van een redelijke kennisgevingstermijn, zonder opgave van redenen.

De bepalingen onder de volgende kopjes in deze Gebruiksvoorwaarden blijven van kracht na beëindiging van uw toegang tot de Expertcollege website: disclaimers, intellectuele eigendom, het uploaden van content op onze site, privacy en veiligheid, beperking van aansprakelijkheid, toepasselijk recht.

Intellectuele Eigendomsrechten

De informatie, inhoud en afbeeldingen gepubliceerd op de Expertfolio Website (de "informatie") zijn eigendom van of in licentie gegeven aan Expertcollege. Wij verlenen u toestemming om de informatie te gebruiken, op de volgende condities:

  1. dat de bovenstaande erkenning van copyright staat op alle kopieën;
  2. het gebruik van de informatie is beperkt tot informatief, niet-commercieel en/of persoonlijk gebruik;
  3. en de informatie wordt op generlei wijze aangepast.

Voor alle andere vormen van gebruik van informatie of een van Expertcollege’s handelsmerken of handelsnamen is Expertcollege’s voorafgaande schriftelijke toestemming vereist. Expertcollegeis niet verantwoordelijk voor de inhoud die door derden beschikbaar wordt gesteld en het verspreiden van dergelijk materiaal zonder toestemming van de eigenaar van het copyright is verboden. Tenzij toegestaan op basis van het hiervoor genoemde, wordt geen enkel licentie of recht, expliciet of impliciet, verleend aan enig persoon onder enig patent, handelsmerk, auteursrecht, databankrecht of andere eigendomsrechten van, of in licentie gegeven aan, Expertcollege.

Uploaden van content naar de Expertfolio website

Alle inhoud die u uploadt naar de Expertfolio website zal als niet-vertrouwelijk en vrij van rechten van derden worden beschouwd. U behoudt al uw eigendomsrechten wat betreft de inhoud, maar u bent verplicht om ons en andere gebruikers van de Expertfolio website een eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare en in sub-licentie te geven licentie te verschaffen, om de betreffende inhoud te gebruiken, te reproduceren, te tonen, te verspreiden en afgeleide producten te realiseren. Wij behouden ons het recht voor om uw identiteit bekend te maken aan een derde partij die beweert dat ge-uploade inhoud door u aan de Expertfolio website een schending van hun intellectuele eigendomsrechten of hun recht op privacy vormt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor of aansprakelijk jegens een derde partij voor de inhoud of nauwkeurigheid van enige inhoud geplaatst door u of een andere gebruiker van de Expertfolio website. Wij behouden ons voorts het recht voor om inhoud die u uploadt naar de Expertfolio website te verwijderen, vooral als we van mening zijn dat dergelijke inhoud tot letsel of juridische aansprakelijkheid kan leiden aan/bij Expertcollege of aan/bij derden.

Alle inhoud die u uploadt naar de website dient volledig te zijn ontdaan van patiëntengegevens, of enige andere informatie waarmee de inhoud herleidbaar is naar een individuele patiënt. Het is wettelijk toegestaan deze volledig geanonimiseerde inhoud te verstrekken aan derden, zonder vooraf hiervoor toestemming te hebben gevraagd aan de betrokken patiënt, aangezien zij, zoals in deze situatie, gebruikt worden voor onderwijs en/of wetenschappelijke doeleinden. Juridische verantwoordelijkheid voor het anonimiseren en vervolgens uploaden van inhoud afkomstig van patiënten ligt volledig en enkel bij de gebruiker van Expertfolio. Indien inhoud met herleidbare patiëntgegevens word ge-uploadt naar de servers van Expertfolio zal deze zonder tegenbericht worden verwijderd van de server.

Privacy en Beveiliging

Expertcollege hecht waarde aan de bescherming van uw privacy, zoals uiteengezet in het privacy beleid. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Expertfolio Website afdoende is beveiligd en beschermd tegen schadelijke software of toegang door onbevoegden. Als u ervoor kiest of als onderdeel van onze veiligheidsprocedures bent voorzien van een gebruikers wachtwoord, dient u deze informatie vertrouwelijk te behandelen. U mag deze niet delen met derden zonder onze uitdrukkelijke toestemming. We hebben het recht om elk gebruiker wachtwoord op elk moment uit te schakelen, of deze nu gekozen is door u of door ons is toegewezen, als naar onze mening niet is voldaan aan een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden. Indien u ervan op de hoogte bent of vermoedt dat iemand anders dan u zelf uw gebruiker wachtwoord kent, verzoeken wij u om ons onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen via info@expertcollege.com.

Voor zover toegestaan op basis van de vigerende wet- en regelgeving, is Expertcollege niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte , specifieke, incidentele of gevolgschade geleden door een persoon als gevolg van een onderschepping of onbevoegde toegang tot zijn persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens), zelfs als Expertcollege eerder is geïnformeerd over de mogelijkheid van een dergelijke schade. De functionaliteit van de Expertfolio website is afhankelijk van het gebruik van internet 'cookies', zoals verder beschreven in ons Cookie Beleid. Uw aanvaarding van het gebruik van cookies is dan ook een voorwaarde voor het gebruik van Expertfolio website.

Toepasselijk recht

Elk geschil met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden en/of hun totstandkoming, het privacy beleid of de eventuele niet-contractuele geschillen of vorderingen, worden opgevat en behandeld in overeenstemming met Nederlands recht. Een dergelijk geschil is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Amsterdam.

Algemeen

U stemt ermee in dat deze Gebruiksvoorwaarden de gehele overeenkomst tussen u en Expertcollege beschrijven met betrekking tot dit onderwerp. Indien enige bepaling van deze overeenkomst onwettig, nietig of onuitvoerbaar om welke reden dan ook, blijkt te zijn, zal deze bepaling worden geacht los te staan van de overige bepalingen van deze publicatie, waardoor de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van deze specifieke bepaling geen invloed zal hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.